หมวด: ข่าว

          วศ. ได้ลงพื้นที่และเข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่าย อพ.สธ. ที่ร่วมสนองพระราชดำริในด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาผักเชียงดาและพืชอนุรักษ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการดำเนินการและแผนปฏิบัติงานโครงการ อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561  ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

   
               
   
   
   

 

 

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2562
ฮิต: 1215