หมวด: ข่าว

          จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 508 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ

 
เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2560
ฮิต: 1479