โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          การเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ” ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยเนื้อหาจัดแสดง เป็นการร่วมสนองพระราชดำริฯ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในกิจกรรมที่ 4 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ในด้านการวิเคราะห์ทดสอบสารอาหารและองค์ประกอบสำคัญในพืชอนุรักษ์ชนิดต่างๆ ที่ อพ.สธ. ให้ความสำคัญ เช่น มะเกี๋ยง มะกิ๊ง น้อยหน่าเครือ เพื่อการอ้างอิง คัดเลือกสายพันธุ์และวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืชชนิดต่างๆ โดยนำเสนอในรูปแบบแผ่นโปสเตอร์ไวนิล และแผ่นพับ

act2 12 act2 8
act2 9 act2 10
act2 11 act2 6
act2 5 act2 7
act2 2 act2 1
act2 3