โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง กรมวิชาการเกษตร จังหวัดตรังโดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ. ได้เข้าพบ นายศุกร์ เก็บไว้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง โดยมี นางสาวปิยะนุช มุสิกพงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน และนักวิจัยของศูนย์ได้แก่ นางศุภลักณ์ อริยภูชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ ว่าที่ ร.ต อรรถพล รุกขพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ โครงการ อพ.สธ. ของศูนย์วิจัยฯ และแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในอนาคต พร้อมเข้าเยี่ยมชม และเก็บตัวอย่างผักพื้นเมืองของศูนย์วิจัยฯ จำนวน 25 ชนิดนำมาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบอาหารและสารสำคัญ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ต่อไป