โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดตรัง ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ.ได้เข้าพบ คุณฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มี นางสาวปิยะนุช มุสิกพงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน และนักวิจัยของศูนย์ได้แก่ นางศุภลักษณ์ อริยภูชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ โครงการ อพ.สธ. ของศูนย์วิจัยฯ และแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในปี 2564 พร้อมเก็บตัวอย่างผักพื้นเมืองของศูนย์วิจัยฯ จำนวน 17 ชนิดได้แก่ กล้วยเถื่อน ข่าแดง ข่าขาว จิกนา ดาหลาแดง ดาหลาขาว ตะไคร้ต้น ตาเป็ดตาไก่ ผักหวานบ้าน พริกไทย พาโหม มะขาม ยอบ้าน สะตอเบา/กระถิน อัญชัน เต่าร้าง หลุมพี นำมาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบอาหารและสารสำคัญ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ต่อไป