โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดชุมพร ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563  โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ.ได้เข้าพบ นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยมี นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้ประสานงานและนายพิทยา พรมรักษ์ เจ้าพนักงานเกษตร ร่วมปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ โครงการ อพ.สธ. ของศูนย์วิจัยฯ และแนวทางการดำเนินโครงการฯในอนาคต พร้อมเข้าเยี่ยมชม และเก็บตัวอย่างผักพื้นเมืองของศูนย์วิจัยฯ จำนวน 11 ชนิด ได้แก่ มะงั่ว จันทน์ เหลียง พูม ชะมวง ส้มเสี้ยว จันทน์ ดาหลาสีชมพูอ่อน ดาหลาสีชมพู กระเจี๊ยบพม่า และ กานพลู นำมาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบอาหารและสารสำคัญ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ต่อไป