โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.) ได้เข้าร่วมประชุม “การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2569) กลุ่ม G 4 กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร” ณ ห้องประชุม ม่วงเทพรัตน์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานใหม่) สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นประธานในการประชุม ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีนางวรรณี อู่ไพบูรณ์ ผอว. นายมโนวิช เรืองดิษฐ์ นว.ชพ. และนางวิภาวรรณ ศรีมุข นว.ชพ. เข้าร่วมประชุมการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งจัดโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

          ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยหน่วยงานในกลุ่ม G 4 ที่เข้าร่วมประชุม 9 หน่วยงาน คือ 1.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2.กรมวิทยาศาสตร์บริการ 3.กรมการพัฒนาชุมชน 4.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 5.องค์การเภสัชกรรม 6.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 8.สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และ 9.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยมีประเด็นการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2569) ของกลุ่มที่ 4 กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (G4) เกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติงานรายปีตามแนวทางแผนแม่บทระยะ 5 ที่เจ็ดของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. และ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด