โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ. ได้เข้าพบ นางสาวภัทรพร ศรีวราพันธุ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นางทองใส บุญทอย นักวิชาการเกษตร เพื่อลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม ปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ และแนวทางการดำเนินการโครงการอพ.สธ. ของศูนย์วิจัยฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ได้นำเจ้าหน้าที่ วศ. เข้าเยี่ยมชมพื้นที่แปลงเพาะปลูกผักอนุรักษ์ของชุมชน 2 แห่ง ได้แก่แปลงปลูกผักลิ้นห่านของชุมชน หาดไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแปลงปลูกของคุณฐานิฏฐ์กานต์ อนุรักษ์วรสกุล และแปลงปลูกผักพื้นเมืองและสมุนไพร บริเวณร้านขนมจีนจี้ลิ่ว บ๊ะจ่างภูเก็ต ของคุณศิริกานต์ แซ่อึ๋ง โดย วศ. ได้เก็บตัวอย่างพืชผักพื้นบ้านจำนวน ๖ ชนิด ได้แก่ผักลิ้นห่าน ยอดจิก ใบต่อไส้ ใบก้านทรง ใบเสือกระรอก และใบพิลังกาสา เพื่อทำการทดสอบองค์ประกอบอาหารและสารสำคัญ และจัดทำฐานข้อมูลพืชอนุรักษ์ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในเชิงการวิจัย คัดเลือกสายพันธ์ุผักพื้นเมืองร่วมกับทางศูนย์วิจัยฯ ต่อไป

 

phuket07 08122564 4 phuket07 08122564 3
phuket07 08122564 8 phuket07 08122564 10
phuket07 08122564 12 phuket07 08122564 13
phuket07 08122564 15 phuket07 08122564 1