โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดน่าน ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ. ได้เข้าพบ นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน นายทวีพงษ์ ณ น่าน ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา และ นางสาวมณีรัตน์ ดาราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน โดยร่วมปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ โครงการ อพ.สธ. ของศูนย์วิจัยฯ และแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในปี ๒๕๖๕ พร้อมเยี่ยมแปลงสาธิตภายในศูนย์วิจัยฯ และ เก็บตัวอย่างงาม้อนสายพันธ์พื้นเมือง จำนวน 3 สายพันธุ์ ที่แบ่งตามช่วงระยะเวลาในการปลูก เพื่อทำการทดสอบองค์ประกอบอาหารและสารสำคัญ โดยเฉพาะปริมาณกรดไขมันโอเมก้า 3 ซึ่งมีปริมาณสูงในงาม้อน นำมาวิเคราะห์และคัดเลือกสายพันธุ์งาม้อน ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อสร้างรายได้และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ต่อไป

 

nan 13122564 2 nan 13122564 3
nan 13122564 4 nan 13122564 5
nan 13122564 6 nan 13122564 7