โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        วศ. ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดแพร่ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ.ได้เข้าพบ นางสาวฉัตต์นภา ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ โดยมี นางสาววิภาดา แสงสร้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ประสานงาน โดย ร่วมปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ โครงการ อพ.สธ. ของศูนย์วิจัยฯ และแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในปี ๒๕๖๕ พร้อมเยี่ยมแปลงสาธิตภายในศูนย์วิจัยฯ และเก็บตัวอย่าง ผักพื้นเมืองของศูนย์วิจัยฯ ได้แก่ หูเสือ เกี๋ยงพา ผักชีช้าง พญายอผักหวานบ้าน ปลังเขียว ตำลึงหวาน เพี้ยฟาน ดีปลากั้ง ตูนขาว ตูนดำ จำนวน 11 ชนิด นำมาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบอาหารและสารสำคัญ และจัดทำฐานข้อมูลพืชอนุรักษ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ต่อไป

 

phrae 14122564 2 phrae 14122564 3
phrae 14122564 4 phrae 14122564 5
phrae 14122564 7 phrae 14122564 9