โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดตรัง ในวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ. ได้เข้าพบ คุณฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มี นางสาวปิยะนุช มุสิกพงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน และนักวิจัยของศูนย์ ได้แก่ นางศุภลักษณ์ อริยภูชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โดยร่วมปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ โครงการ อพ.สธ. ของศูนย์วิจัยฯ และแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในปี ๒๕๖๕ พร้อมเก็บตัวอย่างผักพื้นเมืองของศูนย์วิจัยฯ จำนวน ๒๐ ชนิดได้แก่ ส้มควาย กระโดน กะพ้อ ฉิ่ง เนียง เพกา หมุยยอดดำ เล็บครุฑ หมุยยอดขาว มะเม่า เทียม ทำมัง ยายถีบหลาน ขี้เหล็ก ส้มแขก หมากหมก ผักหนามผักหวานป่า ขว้างคอน และสะตอ เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบอาหารและสารสำคัญ และจัดทำฐานข้อมูลพืชอนุรักษ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ต่อไป

 

trang 10 11012565 1 trang 10 11012565 2
trang 10 11012565 3 trang 10 11012565 4
trang 10 11012565 5 trang 10 11012565 6