โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดชุมพร ในวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ.ได้เข้าพบ นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยมี นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้ประสานงาน ร่วมปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ โครงการ อพ.สธ. ของศูนย์วิจัยฯ และแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในอนาคต พร้อมเข้าเยี่ยมชม และเก็บตัวอย่างผักพื้นเมืองของศูนย์วิจัยฯ จำนวน ๑๐ ชนิด ได้แก่ ส้มควาย จันทน์ เหลียง พูม ชะมวง ส้มเสี้ยว จันทน์ ดาหลาสีแดง กระเจี๊ยบ และ กานพลู เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ องค์ประกอบอาหารและสารสำคัญ และจัดทำฐานข้อมูลพืชอนุรักษ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ต่อไป

 

Chumphon2 24 26012565 Chumphon4 24 26012565
Chumphon7 24 26012565 Chumphon5 24 26012565
Chumphon6 24 26012565 Chumphon9 24 26012565