โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร จังหวัดตาก ในวันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ.ได้เข้าพบ เข้าพบ นายทวีป หลวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก โดยมี นางนภาพร อุดมโรจน์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงาน ร่วมปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ โครงการ อพ.สธ. ของศูนย์วิจัยฯ และแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในอนาคต พร้อมเข้าเยี่ยมชม และเก็บตัวอย่างผักพื้นเมืองของศูนย์วิจัยฯ จำนวน เก็บตัวอย่างพืชผักพื้นบ้านจำนวน ๖ ชนิด ได้แก่ เกี๋ยงพา สะแล อ่อมแซ่บยอดผักแซ่ว คาวตอง ผักไผ่ เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบอาหารและสารสำคัญ และจัดทำฐานข้อมูลพืชอนุรักษ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ต่อไป

 

Tak 7 9022565 2 Tak 7 9022565 3
Tak 7 9022565 4 Tak 7 9022565 6
Tak 7 9022565 8 Tak 7 9022565 7