โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร อาคารดร. ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

MeetDSS 29062565 1 MeetDSS 29062565 2
MeetDSS 29062565 3 MeetDSS 29062565 4
MeetDSS 29062565 5 MeetDSS 29062565 6