โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

           กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าปรึกษาหารืองานวิจัยและพัฒนาพืชอนุรักษ์ในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดตรัง ในวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยคณะเจ้าหน้าที่ วศ.ได้เข้าพบ คุณฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มี นางสาวปิยะนุช มุสิกพงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงาน และนักวิจัยของศูนย์ได้แก่ นางศุภลักษณ์ อริยภูชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โดย วศ.ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากนั้นร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในปี ๒๕๖๖ ร่วมกับศูนย์วิจัยฯ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างผักพื้นเมืองในแปลงอนุรักษ์ของศูนย์วิจัยฯ ได้แก่ ส้มควาย กระโดน กะพ้อ ฉิ่ง เนียง เพกา หมุยยอดดำ เล็บครุฑ หมุยยอดขาว มะเม่า เทียม ทำมัง ยายถีบหลาน ขี้เหล็ก ส้มแขก หมากหมก ผักหนามผักหวานป่า ขว้างคอน สะตอ รวมจำนวน ๒๘ ตัวอย่าง เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบอาหารและสารสำคัญ และจัดทำฐานข้อมูลพืชอนุรักษ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖