โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วศ.อว. ร่วมหารือแนวทางการเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดจันทบุรี โดยนายสมพร เหรียญรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทุบรี นายเทศกาล กิ่งแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายสุริยัน มิสกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง ภายใต้กิจกรรม อพ.สธ.โดยมีการสำรวจ รวบรวม และจำแนกพันธุ์ทุเรียนจากแหล่งปลูกที่สำคัญจากทั่วประเทศไทยและต่างประเทศนำมาปลูกไว้ภายในพื้นที่ศูนย์ฯ มากกว่า ๑๐๐ สายพันธุ์ โดยศูนย์ฯ ได้นำพันธุกรรมเหล่านี้มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อสร้างทุเรียนลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน จากนั้นได้ร่วมหารือและนำเสนอแนวทางด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่าง ๒ หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ คัดเลือกสายพันธุ์และเพิ่มมูลค่าทุเรียนพื้นเมือง ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนภายในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ทางคณะทำงานฯได้ลงพื้นที่สำรวจภายในแปลงพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. ภายในพื้นที่ศูนย์ฯจำนวน ๑๒ ไร่ โดยภายในแปลงอนุรักษ์ ประกอบด้วยทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหายากที่เก็บมาจากพื้นที่ต่างๆภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีการทำข้อมูลระบุ ตำแหน่งต้นเพื่อจำแนกสายพันธุ์ภายในแปลง โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะออกอยู่ในช่วงประมาณ เดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปีขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและสายพันธุ์ทุเรียนแต่ละชนิด