โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          วศ.อว. เข้าร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย: ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในพื้นที่เต็นท์ C ๑๕/๑ ซึ่งมีพื้นที่การจัดแสดงขนาด ๕x๖ เมตรอยู่บริเวณลานกลางแจ้ง ใกล้อาคารสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเนื้อหาจัดแสดง เป็นการร่วมสนองพระราชดำริฯ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในกิจกรรมที่ ๔ : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ในด้านการวิเคราะห์ทดสอบสารอาหารและองค์ประกอบสำคัญในพืชอนุรักษ์ชนิดต่างๆ ที่ อพ.สธ. ให้ความสำคัญ เช่น ฉิ่ง ปลัง ยายถีบหลาน และตูนขาว เป็นต้น เพื่อการอ้างอิง คัดเลือกสายพันธุ์และวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืชชนิดต่าง ๆ โดยนำเสนอในรูปแบบแผ่นป้ายพลาสวู้ด และแผ่นพับ 

** หมายเหตุ : รูปแผ่นพับและโปสเตอร์สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูในรูปแบบ PDF ได้ **