โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เริ่มดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการโครงการส่วนพระองค์ฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันต่างๆ ที่มีหน้าที่ศึกษาพืชพรรณ และบุคคลที่สนใจมีโอกาสปฏิบัติงานศึกษาพืชพรรณที่มีอยู่จำนวนมากในประเทศไทย ได้ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์และรวบรวมเป็นหลักฐานไว้และเพื่อเป็นสื่อระหว่างสถาบันฯ บุคคล ให้สามารถร่วมใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้การศึกษาไม่ซ้ำซ้อน สามารถดำเนินการได้ก้าวหน้าเป็นประโยชน์ในทางวิชาการได้

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมสนองพระราชดำริฯ ในการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในกิจกรรมที่ ๔ : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยให้ความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ทดสอบสารอาหารและองค์ประกอบสำคัญในพืชอนุรักษ์ชนิดต่างๆ ของท้องถิ่นหรือชุมชนซึ่งหายากและใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น มะเกี๋ยง มะตูม ลูกชิด ลูกลาน เพื่อการอ้างอิง คัดเลือกสายพันธุ์ และวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืชชนิดต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบองค์ประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของพืชมะเกี๋ยง ซึ่งเป็น ๑ ใน ๘ พืชอนุรักษ์ที่โครงการ อพ.สธ. ให้ความสำคัญ โดยได้ประสานกับ อพ.สธ. ในการเก็บตัวอย่างผลมะเกี๋ยงสุกจากพื้นที่ปลูกในเขตภาคเหนือ นำมาทดสอบและส่งข้อมูลให้ทาง อพ.สธ เพื่อจัดทำข้อมูลทางวิชาการในการอนุรักษ์ วิจัยพัฒนาสายพันธุ์มะเกี๋ยงและใช้ประโยชน์ต่อไป