โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

           การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. และคณะเจ้าหน้าที่วศ. โดยมีท่านดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

act1 6
act1 2 act1 3
act1 4 act1 5
act1 7 act1 8