โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การประชุมวิชาการ และนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 10 ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

 

        การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9  “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” 2562 ในการนี้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขอเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ส่งชื่อเรื่องพร้อมบทคัดย่อและเรื่องเต็มผลงานสำหรับร่วมประชุมวิชาการ โดยเรื่องที่นำมาจัดแสดงจะต้องเป็นผลงานที่หน่วยงานได้ร่วมสนองพระราชดำริในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. เป็นผลงานที่ดำเนินการในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริฯ เท่านั้น 
เช่น พื้นที่ปกปักทรัพยากรของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ พื้นที่ปกปักทรัพยากรเกาะแสมสาร 
พื้นที่ปกปักทรัพยากรของเขื่อน (กฟผ.) เป็นต้น 
2. เป็นผลงานในพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรที่ อพ.สธ. และหน่วยงานสนองพระราชดำริได้ร่วมสำรวจแล้ว เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะช้าง 
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น
3. เป็นผลงานที่ดำเนินการภายใต้กรอบ/กิจกรรมของ อพ.สธ. โดยสถาบันหรือหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เท่านั้น
4. ต้องเป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในแผนแม่บท อพ.สธ.- หน่วยงาน
5. ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน

 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://rspg.or.th/rspg_conference_2562/index.html

 

         

 

วศ. ลงพื้นที่และเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง จังหวัดลำปาง

          วศ. ได้ลงพื้นที่และเข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่าย อพ.สธ. ที่ร่วมสนองพระราชดำริในด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชอนุรักษ์ในภาคเหนือ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาผักเชียงดาและพืชอนุรักษ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการดำเนินการและแผนปฏิบัติงานโครงการ อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561  ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

   
               
   
   
   

 

 

การเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

          การเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ” ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยเนื้อหาจัดแสดง เป็นการร่วมสนองพระราชดำริฯ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในกิจกรรมที่ 4 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ในด้านการวิเคราะห์ทดสอบสารอาหารและองค์ประกอบสำคัญในพืชอนุรักษ์ชนิดต่างๆ ที่ อพ.สธ. ให้ความสำคัญ เช่น มะเกี๋ยง มะกิ๊ง น้อยหน่าเครือ เพื่อการอ้างอิง คัดเลือกสายพันธุ์และวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืชชนิดต่างๆ โดยนำเสนอในรูปแบบแผ่นโปสเตอร์ไวนิล และแผ่นพับ

act2 12 act2 8
act2 9 act2 10
act2 11 act2 6
act2 5 act2 7
act2 2 act2 1
act2 3

 

 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 1/2561

          วันที่ 5 เมษายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับ (อพ.สธ.-วศ.) เลขานุการคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ.-วศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 ตลอดจนการทบทวนแผนปฎิบัติงานของโครงการ อพ.สธ.-วศ. ปี 2561 และแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ.-วศ. ปี 2560-2564 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการร่วมสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   
   
   

 

 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 1/2560

           การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (อพ.สธ.-วศ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. และคณะเจ้าหน้าที่ วศ. โดยมีท่าน ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

act1 6
act1 2 act1 3
act1 4 act1 5
act1 7 act1 8