หมวด: ข่าว

          วันที่ 5 เมษายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับ (อพ.สธ.-วศ.) เลขานุการคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ.-วศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 ตลอดจนการทบทวนแผนปฎิบัติงานของโครงการ อพ.สธ.-วศ. ปี 2561 และแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ.-วศ. ปี 2560-2564 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการร่วมสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   
   
   

 

 

เผยแพร่เมื่อ 05 เมษายน 2561
ฮิต: 1295