หมวด: ข่าว

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดแสดงนิทรรศการในพื้นที่ขนาด 4x6 เมตร บริเวณลานกลางแจ้งของศูนย์อนุรักษ์ฯ เนื้อหาจัดแสดงเกี่ยวกับการร่วมสนองพระราชดำริฯ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในกิจกรรมที่ 4 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ในด้านการวิเคราะห์ทดสอบสารอาหารและองค์ประกอบสำคัญในพืชอนุรักษ์ชนิดต่าง ๆ ที่ อพ.สธ. ให้ความสำคัญ เช่น มะเกี๋ยง มะกิ๊ง น้อยหน่าเครือ เพื่อการอ้างอิง คัดเลือกสายพันธุ์และวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืชชนิดต่าง ๆ รวมถึง กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร โดยการนำข้อมูลผลการศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบคุณค่าและองค์ประกอบพืชอนุรักษ์ บันทึกลงในฐานข้อมูลและที่มีระบบสื่อถึงกันทั่วประเทศโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. และ กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.ฯ การสนับสนุนการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. และเครือข่าย อพ.สธ. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมในเว็บไซต์หน่วยงาน โดยรายละเอียดข้อมูลนำเสนอในรูปแบบแผ่นโปสเตอร์ไวนิล และแผ่นพับ 

 
 

 

 

ฮิต: 670