หมวด: ข่าว

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น ๖ อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม มีว่าที่ร้อยตรี สรรค์ จิตรใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการประชุมคณะกกรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ.ฝ่ายวิชาการ และคณะเข้าร่วมประชุม

       ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ.ฝ่ายวิชาการ และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙) ตามกรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม บนฐานทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมไปถึงสนับสนุนให้ อบต./เทศบาลตำบล เข้าร่วมทำงานสนองพระราชดำริในเรื่องการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบล โดยมีมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์การเตรียมงานประชุมวิชาการ นิทรรศการ  "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

       หลังเสร็จสิ้นการประชุม ดร.ปัยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ และคณะ ได้เข้าเยี่บมชมห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

  
   
 
เผยแพร่เมื่อ 22 ธันวาคม 2558
ฮิต: 2350