โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

            การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ  ในพื้นที่เต็นท์ D 75/1 ซึ่งมีพื้นที่การจัดแสดงขนาด 6x4 เมตรอยู่บริเวณลานกลางแจ้ง ใกล้หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเนื้อหาจัดแสดง เป็นการร่วมสนองพระราชดำริฯ ของกรมวิทยาศาสตร์ฯ ในกิจกรรมที่ 4 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ในด้านการวิเคราะห์ทดสอบสารอาหารและองค์ประกอบสำคัญในพืชอนุรักษ์ชนิดต่างๆ ที่ อพ.สธ. ให้ความสำคัญ เช่น มะเกี๋ยง มะกิ๊ง โดยนำเสนอในรูปแบบแผ่นโปสเตอร์ ไวนิล แผ่นพับและตัวอย่างผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงที่แปรรูปและได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงที่แปรรูปแล้วมาแสดงในงานนิทรรศการ เช่น แยมมะเกี๋ยง เครื่องดื่มมะเกี๋ยงกึ่งสำเร็จรูป คุกกี้มะเกี๋ยง มะเกี๋ยงแผ่นกรอบ ข้าวเกรียบมะเกี๋ยง มะเกี๋ยงผง มะเกี๋ยงแผ่นบาง และเครื่องดื่มธัญชาติผสมมะเกี๋ยง