โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

            การเข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี)  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วศ.  ได้เข้าพบ นายประสงค์ มั่นสลุง ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยฯ นางสาวบุญปิยธิดา คล่องแคล่ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อปรึกษาหารือและรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินการโครงการ อพ.สธ. ของศูนย์วิจัยฯ และแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในอนาคต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการดำเนินการโครงการ อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก  (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564)